Menu:

Uradne ure:

VSAK DAN od PON do PET
8.00 - 15.00 SREDA
8.00 - 17.00

 
Bližnjice:

Acrobat Reader


Za ogled dokumentov mora biti na vašem računalniku nameščen Adobe Acrobat ReaderPravilnik o ohranjevanju zdravja ZDGNS


Pravilnik o pogojih in postopku za uveljavljanje pravice do izbire družinskega pomočnika

Pravilnik o organizaciji in načinu delovanja invalidskih komisij ter drugih izvedenskih organov Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije

Pravilnik o zaposlitvenih centrih


Pravilnik o invalidskih podjetjih


Pravilnik o tehničnih pripomočkov


Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (ZZRZI-A)


Sklep o zneskih invalidnin za telesno okvaro in sklep o zneskih dodatka za pomoč in postrežbo


Pravilnik o spremembah pravilnika o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev


Pravilnik o pogojih in postopku za uveljavljanje pravice do izbire družinskega pomočnika


Zakon o varnosti cestnega prometa (ZVCP-1)


Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (ZZRZI)


Zakon o izenačevanju možnosti invalidov - ZIMI


Zakon o uresničevanju načela enakega obravnavanja (ZUNEO)


Pravilnik o postopkih pri uveljavljanju pravice do institucionalnega varstva


Zakon o socialnem varstvu


Pravilnik o postopkih za uveljavljanje pravic do družinskih prejemkov


Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje neoviranega dostopa, vstopa in uporabe objektov v javni rabi ter večstanovanjskih stavb


Pravilnik o postopku usmerjanja otrok s posebnimi potrebami


Pravilnik o organizaciji in načinu dela komisij za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami ter o kriterijih za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oziroma motenj otrok s posebnimi potrebami


Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja

Pravilnik o kriterijih za uveljavljanje pravic za otroke, ki potrebujejo posebno nego in varstvo
Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev

ZAKON O INVALIDSKIH ORGANIZACIJAH (ZInvO)


Vodnik po pravicah invalidov Urad Vlade RS za invalide in bolnike, Urad Vlade RS za informiranje, 2001


Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (ZSDP)


Navodilo centrom za socialno delo o načinu izvajanja nalog šolskih uprav, ki jih določa zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami


Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami Uradni list Republike Slovenije št. 54/ 16.6.2000


Zakon o društvih


Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o društvih (ZDru-A)


Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-1)


Pravilnik o zahtevah za projektiranje objektov brez grajenih ovir


Uredba o merilih za oblikovanje javne mreže vrtcev

Zakon o davkih na motorna vozila