Skip to content

Društvo gluhih in naglušnih

Pomurja

Zadnja novica

Naše poslanstvo

Prizadevanje za uveljavljanje specifičnih potreb gluhih in naglušnih ter pripadnost njihovemu socialnemu okolju.

Ustvarjanje pogojev za popolno vključitev gluhih in naglušnih v življenjsko in delovno okolje ter družbeno življenje.

Namen delovanja je identificirati socialne potrebe članov ter izvajati programe, s katerimi članom pomaga zadovoljevati vsakodnevne življenjske potrebe in interese.

Naš moto delovanja je, dajanje podpore osebam z okvaro sluha, da najdejo voljo, željo in moč za premagovanje težav, ki jih povzroča izguba sluha.

Kratka zgodovina

Društvo je bilo ustanovljeno 27.07.1956. Poslovanje društva je potekalo na lokacijah:

  • kot podnajemniki, v gostilnah in v privatnih stanovanjih od l.1956 do 1965, šest selitev v devetih letih
  • od marca 1965 do maja 1972 v sobi v drugem nadstropju gradu v Murski Soboti
  • maja 1972 do 1995 v garsonjeri v ulici Staneta Rozmana 3, prvo nadstropje
  • od junija 1995 v sedanjih prostorih v ulici Staneta Rozmana 11a v 1.nadstropju

Dosedanji predsedniki Društva gluhih in naglušnih Pomurja: Anton Balažic, Franc Škafar, Lidija Gyofi, Štefan Žekš, Tatjana Tkalec, Ignac Jakopina, Karel Maček

Posebni socialni programi društva

za aktivno življenje in delo ter preprečevanje socialne izključenosti

Usposabljanje

za aktivno življenje in delo ter preprečevanje socialne izključenosti
Informativna dejavnost

Informativna dejavnost

Osebna asistenca ter družabništvo in pomoč osebam z okvaro sluha

Psihosocialna pomoč

Osebna asistenca ter družabništvo in pomoč osebam z okvaro sluha
Rekreacija in šport

Rekreacija in šport

Kulturna dejavnost

Kulturna dejavnost

Namen izvajanja posebnih socialnih programov

Preprečevanje socialne izključenosti ter enake možnosti, blaženje ter odpravljanje socialne izključenosti starejših gluhih, naglušnih in gluho-slepih oseb.

Omogočiti uresničevanje demokratičnih načel in uveljavljanje človekovih pravic ter enakopraven dostop do blaga in storitev oseb z okvaro sluha.
Zagotoviti pravočasne in ustrezne informacije ter enake možnosti.

Uveljavitev gluhih v širši družbi, prepoznavnost gluhote, boljša samopodoba gluhih in naglušnih, sodelovanje s šolami na kulturnem področju, seznanjenost slišečih z znakovnim jezikom, seznanjenost družinskih članov znakovnim jezikom in kulturo gluhih.

Programi zapolnjujejo vrzel v mreži javnih služb, ki tem osebam ne zagotavlja zadovoljive in enakopravne ravni psihosocialnega funkcioniranja.

Organiziranje: tematskih in ročnih delavnic, piknikov, družabnih srečanj, ekskurzij, srečanj z predavanji in podajanja informacij, seznanjanjem z novostmi (pripomočki…)

Cilji programov

Premagovanje komunikacijskih ovir, dostopnost do informacij. Informiranje oseb z okvaro sluha o njihovih pravicah ter njihovo uresničevanje.

Psihosocialna pomoč ostarelim gluhim, naglušnim in gluho-slepim članom in nečlanom društva na njihovem domu ali delo s tako skupino ali posameznikom v prostorih društva.

Spodbujanje in podpora članov in nečlanov k aktivni vlogi ter iskanju volje, poguma in inspiracije za spoprijemanje z gluhoto in naglušnostjo. Vzpodbujanje, da živijo polno, neodvisno in ustvarjalno življenje kljub komunikacijski oviranosti v običajnem okolju.

Uveljavitev gluhih v širši družbi, prepoznavnost gluhote, boljša samopodoba gluhih in naglušnih, sodelovanje s šolami na kulturnem področju, seznanjenost slišečih z znakovnim jezikom, seznanjenost družinskih članov znakovnim jezikom in kulturo gluhih.

Druženju s sebi enakimi, težnja k zdravemu načinu življenja s ciljem krepitve pozitivne samopodobe, vzpodbuja se notranja težnja po razširitvi meja svojega jaza, razvija osebno iniciativo zdrave podobe, integracija uporabnikov, ohranjanje in izboljšanje zdravja, ohranjanju psihofizičnih sposobnosti, zadovoljevanje osebnih potreb po razvedrilu.

Potrebe po ohranitvi socialnih stikov družabništvo, preprečevanje socialne izključenosti posameznika.

Psihosocialna rehabilitacija, razvijanje socialnih spretnosti in veščin.

Pomoč pri sprejemanju lastne invalidnosti in vključitvi v življenje in delo ter obče socialno okolje z njo.

Povezave

Vzpostavimo kontakt

Prostori se nahajajo v prvem nadstropju
Prostori se nahajajo v prvem nadstropju

Naslov

Društvo gluhih in naglušnih Pomurja Murska Sobota
Ulica Staneta Rozmana 11a, 9000 Murska Sobota
dgnpms@siol.net
+386 2 521 11 51
+386 2 521 11 51
Pon - Pet 8:00 - 15:00 ure; Sreda 8:00 - 17:00 ure

Elektronski kontakt društva